Avís Legal

1. Objecte

El present document té per objecte establir les condicions generals d'ús d'aquest lloc o pàgina web, d'ara endavant "lloc Web". Intatore, SL es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals d'Ús amb l'objecte d'adequar a la legislació vigent aplicable en cada moment, les novetats jurisprudencials i les pràctiques habituals de mercat. Així mateix, Intatore, SL es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents Condicions Generals d'Ús i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del Lloc Web. Les presents Condicions Generals d'Ús no exclouen la possibilitat que determinats serveis del Lloc Web, per les seves característiques particulars, siguin sotmesos, a més de a les condicions generals d'ús, a les seves pròpies condicions particulars (en endavant, les "condicions Particulars"). La utilització per part de l'Usuari de qualsevol dels serveis del Lloc Web suposa la seva adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d'Ús, així com a les Condicions Particulars que, si escau, siguin d'aplicació.

2. Titularitat del lloc web

Aquest lloc web és titularitat de Intatore, SL, amb domicili social en Ctra. Salou, km. 1-43.205 Reus (Tarragona) amb CIF B43027887. Es troba inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Tom 2051, Foli 141, Full T-30459, Inscripció 1ª. Per a qualsevol informació addicional, podran dirigir-se a el telèfon 977 546 222, O bé a l'correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com

3. Condicions d'accés i utilització del lloc web

3.1. Usuaris

L'accés a la Web de Intatore, SL, li atribueix la condició de "Usuari", Que accepta des d'aquest moment.

3.2. Necessitat de Registre

Amb caràcter general, per a l'accés als continguts i serveis del Lloc Web no serà necessari el Registre de l'Usuari. No obstant això, la utilització i / o subscripció a determinats continguts i serveis podrà estar condicionada a l'registre previ. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament assenyalada en el propi servei o en les condicions particulars que li siguin d'aplicació. Quan sigui necessari que l'Usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, és aplicable el que disposa l'apartat Política de Privacitat.

3.3. Obligacions de l'Usuari

L'Usuari reconeix i accepta que l'ús dels continguts i / o serveis oferts per Intatore, SL serà sota el seu exclusiu risc i responsabilitat. Amb caràcter general, l'Usuari s'obliga a el compliment de les presents Condicions Generals d'Ús i, si escau, les condicions particulars que siguin aplicables, així com complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o en el Lloc Web i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa de el servei de què gaudeix, abstenint-se d'utilitzar el Lloc Web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de Intatore, SL, els seus proveïdors, la resta d'Usuaris o en general, de qualsevol tercer. Per accedir a la informació continguda en el Lloc Web i fer ús dels productes i / o serveis oferts, els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables dels actes que portin a terme els menors al seu càrrec, d'acord amb la normativa vigent. Intatore, SL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Intatore, SL no serà responsable de les opinions expressades pels Usuaris a través d'aplicacions de comunicació o altres eines de participació.

3.4. Règim de responsabilitat

L'usuari coneix i accepta que la web no garanteix: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (Ii) l'absència d'errors en aquests continguts; (Iii) l'incompliment per part dels concessionaris o proveïdors de serveis de valor afegit de les regles generals d'ús del Lloc Web i les pautes i compromisos per a la publicació dels anuncis i les seves activitats; (Iv) l'absència de virus i / o altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra; (V) la invulnerabilitat del Lloc Web i / o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s'adoptin en el mateix; (Vi) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web; i (vii) els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions del Lloc Web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web; (Viii) errors en preu, model, imatges, quilometratge, opcionals, equipament de sèrie d'el vehicle anunciat, no sent aquests errors en cap cas de caràcter contractual. Sense perjudici d'això, Intatore, SL farà els seus millors esforços per garantir el funcionament del Lloc Web i reduir a l'mínim els errors de sistema i els seus continguts.

4. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual de l'domini del Lloc Web, així com dels seus continguts (dades, textos, informacions, logotips, imatges, sons, vídeos, dissenys, icones, botons, programari, noms comercials, dibuixos, gràfics, vincles, etc. .) pertanyen, bé a Intatore, SL, bé a tercers titulars que li han cedit els seus drets, de manera que cap usuari està autoritzat a fer ús d'ells. Tan sols s'autoritza la utilització del Lloc Web amb finalitats informatives i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l'Usuari, l'únic responsable de el mal ús d'aquests. Les dades, textos, informacions, gràfics o vincles publicats en el lloc web són recopilats amb efectes merament informatius per a totes aquelles persones interessades en els mateixos, sense que el seu accés, generi relació comercial, contractual o professional entre els usuaris i Intatore, SL En cap cas, s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de Intatore, SL, o dels tercers titulars corresponents. No es podrà establir cap vincle a el Lloc Web des de qualsevol altra web sense el previ i exprés consentiment de Intatore, SL i / o dels tercers afectats. Aquestes conductes poden donar lloc a l'exercici de totes les accions judicials o extrajudicials li poguessin correspondre a Intatore, SL en l'exercici dels seus drets i / o els tercers afectats.

5. Marques comercials i registrals

Excepte indicació contrària, totes les Marques dels vehicles exhibides en el Lloc Web estan emparades pels drets de la pròpia Marca, incloent totes les plaques identificatives de model, logotips i emblemes corporatius, els drets de marca pertanyen a les mateixes. Intatore, SL i totes les denominacions que incloguin el terme Intatore, SL són marques registrades, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d'aquestes marques sense la nostra deguda autorització.

6. Links

En aquest lloc web trobareu enllaços o enllaços a altres llocs web. Volem cridar l'atenció sobre el fet que Intatore, SL no té cap influència ni control sobre els continguts i disseny d'aquests i, per tant, no es fa responsable de l'actualització i / o qualitat de la informació proporcionada en els mateixos. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

7. Exclusió de garanties i responsabilitat

7.1. Disponibilitat i Continuïtat del Lloc Web

Intatore, SL no garanteix el correcte funcionament respecte a la disponibilitat i continuïtat del nostre lloc web. En conseqüència, Intatore, SL queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada de l'incorrecte funcionament o interrupcions. L'Usuari té prohibit qualsevol tipus d'acció sobre el nostre lloc web, que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament del Lloc Web. Intatore, SL no es fa responsable, amb els límits establerts en la legislació vigent, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que es puguin ocasionar com a conseqüència de la no disponibilitat, fallades d'accés i falta de continuïtat del Lloc Web.

7.2. Continguts i Serveis de Intatore, SL 

Intatore, SL respondrà única i exclusivament dels serveis que presti per si mateixa i dels continguts directament creats per Intatore, SL Aquesta responsabilitat quedarà exclosa en els casos en què concorrin causes de força major o en els supòsits en què la configuració dels equips de l'Usuari no sigui l'adequada per permetre el correcte ús dels serveis d'Internet prestats per Intatore, SL

7.3. Continguts i Serveis de tercers

Intatore, SL no controla prèviament, aprova, ni fa propis els continguts, serveis, opinions, comunicacions, dades, arxius, productes i qualsevol classe d'informació de tercers, persones jurídiques o físiques, recollits en el Lloc Web. De la mateixa manera, no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts, informacions i Serveis de tercers en el Lloc Web. Intatore, SL no serà responsable, ni indirecta ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització i contractació dels continguts i dels serveis de tercers en el lloc web, així com de la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d'aquests. Intatore, SL no serà responsable, ni indirecta ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a l'Usuari com a conseqüència de la presència de virus o altres elements en els continguts i serveis prestats per tercers que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris. L'exoneració de responsabilitat assenyalada en els paràgrafs anteriors s'aplicarà en el cas que Intatore, SL no tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, o si la tinguessin actuïn amb diligència per retirar les dades i continguts o fer impossible l'accés a ells.

7.4. Conducta dels Usuaris

Intatore, SL no garanteix que els Usuaris del Lloc Web utilitzin els continguts i / o serveis d'aquest de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic, ni les presents Condicions Generals d'Ús i, si escau, les condicions particulars que siguin aplicables. Així mateix, no garanteix la veracitat i exactitud, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades proporcionades pels Usuaris. Intatore, SL no serà responsable, indirecta ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització dels serveis i continguts del Lloc Web per part dels Usuaris o que puguin derivar-se de la falta de veracitat, exactitud i / o autenticitat de les dades o informacions proporcionades pels Usuaris, o de la suplantació de la identitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe d'actuació a través del Lloc Web. L'Usuari reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús del nostre lloc web, i reconeix que són suficients per a l'exclusió de l'error en les mateixes, i, per tant, les accepta íntegra i expressament.

8. Condicions

L'Usuari lliurament en aquest acte i inicialment en concepte de reserva, i per a la retirada provisional d'el vehicle de la seva venda, l'import de 500 €. Transcorreguts 7 dies hàbils, oa partir de la data d'examen personal i presencial de el vehicle, s'entendrà que l'interès és en ferm i aquesta quantitat es considerarà automàticament lliurada en concepte D'ARRES PENITENCIALS, O PAGA I SENYAL, i amb els efectes que preveu l'article 1.454 de el Codi Civil, segons el qual es pot rescindir el present contracte aplanant el comprador a perdre-les o el venedor a tornar-les duplicades.

9. Contractació amb tercers a través del lloc web

L'Usuari reconeix i accepta que qualsevol relació contractual o extracontractual que, si s'escau, formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través del Lloc Web, així com la seva participació en concursos, promocions, compravenda de béns o serveis, s'entenen realitzats única i exclusivament entre l'Usuari i l'anunciant i / o tercera persona. En conseqüència, l'Usuari accepta que Intatore, SL no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i / o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través del Lloc Web.

10. Dispositius tècnics d'enllaç

El lloc web posa a disposició de l'usuari dispositius tècnics d'enllaç i eines de recerca que permeten l'Usuari l'accés a llocs web titularitat d'altres entitats (enllaços). L'Usuari reconeix i accepta que la utilització dels serveis i continguts de les websites enllaçades serà sota el seu exclusiu risc i responsabilitat i exonera Intatore, SL de qualsevol responsabilitat sobre disponibilitat tècnica de les websites enllaçades, la qualitat, fiabilitat, exactitud i / o veracitat dels serveis, informacions, elements i / o continguts als quals l'Usuari pugui accedir en les mateixes i en els directoris de cerca inclosos en el Lloc Web. Intatore, SL no serà responsable, indirecta ni subsidiàriament dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de: a) el funcionament, indisponibilitat, inaccessibilitat i l'absència de continuïtat de les websites enllaçades i / o els directoris de recerca disponibles; b) la falta de manteniment i actualització dels continguts i serveis continguts en les websites enllaçades; c) la falta de qualitat, inexactitud, il · licitud, inutilitat dels continguts i serveis de les websites enllaçades. L'exoneració de responsabilitat assenyalada en els paràgrafs anteriors s'aplicarà en el cas que Intatore, SL no tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual remet és il·lícita o que lesiona béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització o , si la tingués, actuï amb diligència per retirar les dades i continguts o fer impossible l'accés a ells.

11. Dret d'exclusió

Sense perjudici de la responsabilitat per danys i perjudicis que es puguin derivar, Intatore, SL es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la seva pàgina web i / o dels serveis i / o productes oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús i / o les condicions particulars que, si escau, siguin aplicables.

12. Durada i terminació

La prestació dels serveis i / o continguts del Lloc Web té una durada indefinida. Sense perjudici de l'anterior, Intatore, SL està facultada per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació de servei i de el Lloc Web i / o de qualsevol dels serveis, sense perjudici de el que s'hagués disposat a l'respecte a les corresponents condicions particulars.

13. Legislació aplicable i jurisprudència

Intatore, SL farà ús de les accions civils o penals que per llei correspongui, davant qualsevol utilització indeguda del seu domini del Lloc Web. La relació entre Intatore, SL i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i se sotmet als jutjats i tribunals espanyols competents.